Ochrana osobných udajov

INFORMAČNÝ LIST

 

        ak sú osobné údaje získané od dotknutej osoby podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

 

Prevádzkovateľ a Zodpovedná osoba

LadMar s.r.o.,

so sídlom: Miestneho priemyslu 561, Námestovo 029 01

 IČO: 52 719 235

 DIČ: 2121141550

Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel sro, vložka č, 73697/L

Zodpovedná osoba:         Marián Vasek

                                         Mgr. Ladislav Stoklasa

Účel spracúvania vymedzený osobitným zákonom

 

Na účely tohto Zákona sa pod účelom spracúvania osobných údajov rozumie vopred jednoznačne vymedzený alebo ustanovený zámer spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť.

Prevádzkovateľ môže osobné údaje spracovávať z dôvodu poskytnutia služieb súvisiacich so sprostredkovaním nákupu tovaru prostredníctvom internetovej stránky Prevádzkovateľa https://alegro.sk/.  v súlade s ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok.

 

Právo dotknutej osoby

 

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné

údaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa § 21 ods. 1 a 2 Zákona je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

  • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
  • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v § 23 ods. 2 Zákona alebo ak je spracúvanie potrebné kvôli dôvodom v § 23 ods. 4 Zákona.
  • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa § 24 ods. 1 Zákona.
  • Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
  • Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) Zákona a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje na základe vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré ukladajú povinnosti tak prevádzkovateľovi ako aj samotnej dotknutej osobe.

 

Žiadosti zasielajte na adresu:

LadMar s.r.o.

so sídlom: Miestneho priemyslu 561, Námestovo 029 01

 

Právo podať návrh na začatie konania má podľa § 100 ods. 1 zákona o OOÚ každá dotknutá osoba alebo osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Zákonom.Návrhy na začatie konania zasielajte na adresu prevádzkovateľa.