Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

  1. Všeobecné ustanovenia, definícia pojmov

1.1          Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti Sprostredkovateľa  pri poskytovaní sprostredkovateľských služieb Záujemcom pri nákupe, objednávaní a doručovaní tovaru Záujemcovi na základe jeho objednávky. Odchýlky a zmeny týchto podmienok sú prípustné v prípade, že s nimi písomne súhlasia obidve strany. Všetky vzťahy medzi Sprostredkovateľom a Záujemcom, ktoré nie sú týmito VOP upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

1.2          Sprostredkovateľ: Obchodná spoločnosť- LadMar s.r.o., so sídlom: Miestneho priemyslu 561, Námestovo 029 01, IČO: 52 719 235, DIČ: 2121141550 spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel sro, vložka č, 73697/L je v týchto VOP označovaný ako Sprostredkovateľ v príslušnom tvare a druhá strana  ako Záujemca v príslušnom tvare (spolu ďalej len „zmluvné strany“).

1.3          Záujemca: Fyzická osoba- plne spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejaví záujem o nákup tovaru a produktov, ktorých pomoc pri objednaní a doručení zabezpečí Sprostredkovateľ prostredníctvom internetovej stránky https://alegro.sk.

1.4.         Tovarom sa pre účely týchto VOP rozumie akýkoľvek produkt, ktorého objednanie a doručenie sprostredkuje Sprostredkovateľ.

1.5          Predávajúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, od ktorej sa požadovaný tovar objednáva. 

1.6          Záujemca si tovar o ktorý má záujem objedná sám. Sprostredkovateľ zabezpečí objednanie tovaru u Predávajúceho, a rovnako zabezpečí aj  jeho doručenie.

1.7          Sprostredkovateľ sprostredkovaný tovar nevlastní, a preto nie je zodpovedný za jeho kvalitu a funkčnosť.

1.8          Sprostredkovateľ nekontroluje sprostredkovaný tovar ani zásielky so sprostredkovaným tovarom neotvára.

1.9          Sprostredkovanie zásielkového predaja sa spravuje všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky, ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku a zákonom č. 223/2001 Z. z o odpadoch v platnom znení a iných právnych predpisov upravujúcich túto problematiku.

 

  1. Objednávka tovaru

2.1          Objednávka tovaru sa realizuje prostredníctvom objednávkového formuláru, ktorý Záujemca vyplní na internetovej stránke Sprostredkovateľa https://alegro.sk/.

2.2          Tovar nachádzajúci sa na internetovej stránke Sprostredkovateľa https://alegro.sk/ zodpovedá tovaru, ktorý je ponúkaný prevažne na internetovej stránke Predávajúceho www.allegro.pl, prípadne iných Predávajúcich  v Poľskej republike.

2.3          Objednávka je záväzná od okamihu  jej zaslania Sprostredkovateľovi, ktorý prijatie potvrdí a upovedomí o potvrdení objednávky Záujemcu.

2.4          Sprostredkovateľ sa zaväzuje potvrdiť objednávku Záujemcu po overení dostupnosti tovaru u Predávajúceho. V prípade ak by Sprostredkovateľ vyhodnotil Predávajúceho o ktorého tovar prejavil Záujemca v zaslanej objednávke záujem ako nedôveryhodného Predávajúceho, informuje o tom bez zbytočného odkladu  Záujemcu a objednávku zruší.

2.5          Záujemca je povinný uhradiť Sprostredkovateľovi cenu za sprostredkovaný tovar, ktorá je uvedená na internetovej stránke Sprostredkovateľa a v zaslanej objednávke.  

2.6          Sprostredkovateľ uvádza cenu tovaru na internetovej stránke v mene PLN ako aj v mene EURO. Vo výslednej  cene tovaru je zahrnutá provízia Sprostredkovateľa ako aj cena za prepravu  tovaru v Poľsku. Cena tovaru sa môže meniť, podľa aktuálneho kurzu.

2.7          Po pripísaní platby za tovar  na účet Sprostredkovateľa bude tovar objednaný u Predávajúceho. O objednaní tovaru u Predávajúceho upovedomí Sprostredkovateľ Záujemcu zaslaním potvrdenia o objednávke tovaru, a to na e-mailovú adresu Záujemcu.

2.8          V prípade, ak po objednaní tovaru nebude tovar u Predávajúceho dostupný, Sprostredkovateľ sa zaväzuje uhradenú cenu tovaru vrátiť Záujemcovi bezodkladne späť, a to na bankový účet Záujemcu. Ak sa objednávka Záujemcu vzťahuje na viacero tovarov, pričom dostupný nie je len niektorý z nich, Sprostredkovateľ vráti Záujemcovi len časť  z celkovej ceny, ktorá zodpovedá nedostupnému tovaru.

2.9          Adresa na doručovanie zodpovedá adrese, ktorú Záujemca uviedol vo svojej objednávke. Fakturačná adresa a dodacia adresa sa môže rôzniť.

2.9.1       Objednaný tovar bude doručený prostredníctvom kuriérskej služby – doručenie objednaného tovaru priamo na zvolenú adresu.

2.9.2       Záujemcovi, ktorý objednaný tovar neprevezme v stanovenej lehote, bude objednaný tovar zaslaný opakovane, a to na náklady Záujemcu. V prípade ak Záujemca nepreberie  opakovanú zásielku, nebude mať nárok na vrátenie ceny za objednaný tovar. Záujemca zodpovedá zo pravdivosť údajov uvedených v objednávke, na prípadnú zmenu týchto údajov Sprostredkovateľ neprihliada, pokiaľ nie je o ich zmene upovedomený včas.

2.9.3       Záujemca sa o doručení tovaru upovedomí v dostatočnom predstihu e- mailom.

 

  1. Vrátenie tovaru, reklamácie

3.1          V zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v platnom znení má kupujúci (spotrebiteľ) právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to bez udania dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia dodaného tovaru, ak si predávajúci nesplnil svoju informačnú povinnosť v súlade s § 3 predmetného zákona, pričom kupujúci zodpovedá za prípadné znehodnotenie dodaného tovaru. Formulár na odstúpenie od zmluvy tvorí prílohu zákona č. 102/2014 Z. z.

3.2          Ustanovenie bodu 3.1 VOP platí výlučne pre Záujemcov, ktorí spĺňajú definíciu spotrebiteľa v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

3.3          Prípadné reklamácie alebo výmenu tovaru realizuje sám Záujemca.

3.4          Sprostredkovateľ vie poskytnúť Záujemcovi pomoc najmä na pri komunikačnej bariére medzi Záujemcom a Predávajúcim, prípadne vie Záujemcovi poskytnúť dokumenty potrebné k vráteniu objednaného tovaru v poľskom jazyku.

3.5          Záujemca musí prihliadať na konkrétne podmienky reklamácie, ktoré sa u jednotlivých Predávajúcich môžu rôzniť.

3.6          Sprostredkovateľ  si pri vybavovaní reklamácie alebo vrátení tovaru nenárokuje finančnú províziu. Záujemca je povinný uhradiť len náklady spojené s reklamáciou alebo vrátením tovaru, a to  s prihliadnutím  na podmienky konkrétneho Predávajúceho.

 

  1. Záverečné ustanovenia

4.1          Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo, aby sa v zmluvnom vzťahu použili výlučnej len tieto VOP, pokiaľ úprava  vzťahov medzi Sprostredkovateľom a Záujemcom  nie je predmetom inej dohody.

4.2          Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo meniť VOP. O prípadných zmenách je povinný informovať Záujemcu ich zverejnením na internetovej stránke Sprostredkovateľa. 

4.3          Záujemca - Spotrebiteľ je oprávnený riešiť spory vzniknuté zo spotrebiteľskej zmluvy prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.